Fri, 5. Jan 2018 at 19:00

Kosovelova dvorana

Sat, 6. Jan 2018 at 19:00

Kosovelova dvorana

Sun, 7. Jan 2018 at 19:00

Kosovelova dvorana

Tue, 9. Jan 2018 at 18:00

Kosovelova dvorana

Wed, 10. Jan 2018 at 20:00

Kosovelova dvorana

Thu, 11. Jan 2018 at 20:00

Kosovelova dvorana

Fri, 12. Jan 2018 at 20:00

Kosovelova dvorana

Sat, 13. Jan 2018 at 20:00

Kosovelova dvorana

Sun, 14. Jan 2018 at 20:00

Kosovelova dvorana

Mon, 15. Jan 2018 at 20:00

Kosovelova dvorana

Tue, 16. Jan 2018 at 17:00

Linhartova dvorana

Tue, 16. Jan 2018 at 19:30

Slovenska filharmonija, Dvorana M. Kozine