Fri, 14. Dec 2018 at 20:00

Kosovelova dvorana

Sat, 26. Jan 2019 at 18:00

Štihova dvorana

Mon, 4. Feb 2019 at 20:00

Linhartova dvorana

Fri, 8. Feb 2019 at 17:00

Linhartova dvorana