Sat, 21. Oct 2017 - Sat, 21. Oct 2017

Sat, 21. Oct 2017 - Sat, 2. Jun 2018

Mon, 23. Oct 2017 - Tue, 24. Apr 2018

Sat, 25. Nov 2017 - Sat, 17. Mar 2018

Sat, 25. Nov 2017 - Sat, 7. Apr 2018

Fri, 29. Sep 2017 at 18:00

Dvorana Duše Počkaj

Sat, 30. Sep 2017 at 18:00

Dvorana Duše Počkaj

Sun, 1. Oct 2017 at 18:00

Linhartova dvorana