Wed, 13. Mar 2019 at 19:30

Slovenska filharmonija, Dvorana M. Kozine

Thu, 11. Apr 2019 at 20:00

Linhartova dvorana

Sat, 13. Apr 2019 at 18:00

Linhartova dvorana

Wed, 24. Apr 2019 at 19:30

Slovenska filharmonija, Dvorana M. Kozine